Algemene ledenvergadering 22-01-2020

Notulen Algemene Ledenvergadering

22 januari 2020

Aanwezig namens het bestuur : Teus de Bruijn, Remko Kardol, Margret Vuijk en Annemiek de Jong

Afwezig met kennisgeving : Paul de Jong

Aanwezige leden : Frank Kapaan, Martine Kapaan, Sebastiaan Brakxhoofde, Leo Groeneveld, Jaques Tol, Trudie Nederpelt, Paula Fase, Stef van Amen, Sabrina Jaghroe, Marjo Roodenburg, Frans Roodenburg, Leo van der Ent, Rene Melaard, Ab Vis, Angeline Roosendaal, Petra Hoogstad, Remco Hoogstad en Laura de Kruijf

Afwezig met kennisgeving : Kees Haanstra, Gino Fase, Hennie Paissopoulos, Angelo Olierhoek, Frank de Knegt en Lisette de Knegt

————————————————————————————————————————————–

 1. Opening

Teus treedt tijdens deze vergadering op als voorzitter en heet iedereen welkom en vraagt de presentielijst te tekenen.

 • Notulen ALV 23 januari 2019

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 • Mededelingen van het bestuur

De prijzen van de bar zijn m.i.v. 01-01-2020 verhoogd.

 • Vaststelling contributies

De contributies blijven ongewijzigd.

 • Verslag penningmeester en kascommissie

Remko geeft een korte toelichting op het financiële overzicht van 2019. Er heeft een kascontrole plaatsgevonden en Teus leest het verslag van de kascommissie voor :

Geacht bestuur,

Op woensdagavond 15 januari 2020 heeft de kascommissie bestaande uit Fred van Lingen en Frans Roodenburg de financiële cijfers over het verenigingsjaar 2019 gecontroleerd.

Het resultaat over 2019 bedraagt € 13,- (inclusief een reservering voor nieuwe banen van € 3.250,-).

We hebben zowel de boekingen van de opbrengsten als van de uitgaven/kosten beoordeeld en akkoord bevonden. Voorts zijn er nog diverse controles uitgevoerd op de volledigheid van de boekingen en op de verdere verwerking in de diverse Grootboekrekeningen.

Het is goed om te zien dat er al een “Voorziening voor nieuwe banen” is gereserveerd van € 14.500,- ultimo 2019, naast de “voorziening onderhoud” die al is gevormd uit ontvangen subsidies van de Gemeente Brielle.

Graag willen we onze waardering uitspreken voor het vele en zorgvuldige werk van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar.

Met vriendelijke groet,

Fred van Lingen

Frans Roodenburg

De leden verlenen hun akkoord over het afgelopen boekjaar.

Verder meldt Remko dat we binnenkort overgaan op alleen pinbetalingen. Contant geld is onhandig en tijdrovend. Mede daarom zijn de barprijzen verhoogd.

 • Benoeming kascommissie + reserve lid

Fred van Lingen is aftredend, Frans Roodenburg blijft aan en Kees Haanstra heeft zich hiervoor aangeboden via de mail.

 • Stand van zaken / verkiezing bestuursleden

De leden gaan akkoord met de herbenoeming van Remko, Teus, Margret en Paul als bestuursleden.

Er zijn 3 vacatures. Voorzitter, jeugdcommissie en Sponsorcommissie.

 • Benoeming commissieleden

Teus meldt dat Jan de Ouden zijn lidmaatschap helaas heeft moeten beëindigen en hij maakt geen deel meer uit van de BBC. Teus heeft Jan bedankt namens het bestuur met een cadeau. Tevens heeft Martine Kapaan aangegeven misschien niet altijd meer aanwezig te kunnen zijn tijdens het OT en de CK en Joeri Jonkman neemt haar werkzaamheden dan over.

Laura de Kruijf vraagt of mensen kunnen voorgedragen worden als Lid van Verdienste. Dit gaat het bestuur in de volgende bestuursvergadering bespreken.

 • Voorstellen leden

Er zijn geen voorstellen van de leden.

 1. Jaarverslagen bestuur en commissies

Teus leest zijn verslag voor m.b.t. BBC.

Frank Kapaan geeft een korte update m.b.t. de banen : de banen liggen er nog goed bij en zoals het er nu voor staat worden deze in 2021 vervangen. Afhankelijk van de kosten van de nieuwe banen wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden voor een nieuw hekwerk, poortje bij baan 3. Huidige verlichting is nog goed, dus in geval van geld over misschien LED verlichting en / of zonnepanelen.

Frans merkt op dat er misschien via de KNLTB naar subsidies gekeken kan worden. Teus zegt dat er besloten is eerst naar de banen te kijken en daarna pas de andere mogelijkheden bekijken. Qua subsidies zijn er tal van mogelijkheden.

De ondergrond van de nieuwe banen blijft hetzelfde, dit zou anders teveel extra kosten met zich mee brengen i.v.m. drainage e.d.

Teus vertelt dat de berging buiten hetzelfde blijft en binnen wordt de berging verbouwd, verwarmingsketel wordt vervangen en er komt vanuit de keuken een doorgang naar het magazijn.

Cilindersloten zijn vervangen door Rob van Gogh.

Nieuwe raambekleding door Paula, Gino en Leo Groeneveld.

Nieuwe kozijnen met zonwering door Petrus.

Nieuwe sponsor OT : Kozijn & Co. ( Angelo Olierhoek )

De gemeente Brielle neemt nu het baggeren van de sloten voor hun rekening, nadeel is dat hun kraantje alles laat verzakken.

 1. Rondvraag / Sluiting

Jaques vraagt wat er gekocht is van het geld van de Vrienden van TVV : nieuwe telpalen.

Frank Kapaan vraagt of de afzender ( KNLTB ) kan worden aangepast in de mailings naar de leden—Margret gaat dit uitzoeken.

Margret licht toe dat ze mail stuurt vanuit de KNLTB Club en niet meer vanuit mailchimp, omdat het lastig is om dit bestand up to date te houden en vanuit de KNLTB kan je selecteren op diverse doelgroepen.

Frans meldt nog bezig te zijn met de ledenlijst, we zitten nu op 94 leden, de klaverjassers ( ondersteunende leden ) zijn er mee gestopt. De gemiddelde leeftijd van onze leeftijd is hoog en het is lastig om jeugd en mensen rond de 40 te werven.

Remco Hoogstad doet het voorstel om de contributie te verlagen voor nieuwe leden, maar nieuwe leden krijgen al een aanbieding via MKMT, dus aan de kosten ligt het niet. We spreken af dat we nog wel een actie via FB kunnen proberen. Actie van vorig jaar met het verspreiden van flyers huis aan huis in Brielle, Zwartewaal en Vierpolders heeft weinig opgeleverd.

Teus sluit de vergadering af en nodigt iedereen uit voor een drankje.